Uw cookie-instellingen:


Privacybeleid

1. privacy in een oogopslag

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u onderaan deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door het feit dat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina is bekeken). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In dit verband, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Detaille informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.


2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het nakomen van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 (1) lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor verwerking in opdracht

Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens in overeenstemming is met de gegevensbescherming, hebben wij met onze hoster een contract gesloten over de verwerking in opdracht.


3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe dit gebeurt en met welk doel.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het Internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Note over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Webmobilisten GmbH
Am Hausacker 7
85461 Bockhorn

Telefoon: +49 89 12 22 30 6-30
Telefax: +49 89 12 22 30 6-39
E-mail: info@webmobilisten.de
Web: www.webmobilisten.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar volgens Art. 21(2) van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder verzendt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL of TLS encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden gelezen.

Geëncrypteerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

De betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëring) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als een versleutelde verbinding wordt gebruikt, wordt de betalingstransactie alleen via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

openbaarmaking, verwijdering en rectificatie

U hebt, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u in plaats van de wissing om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Afwijzing tegen promotionele e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals via spam e-mails.


4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat een automatische verwijdering door uw webbrowser plaatsvindt.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies kunnen op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt.

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit op een privacy-conforme manier te documenteren. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs cookie provider.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie is te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Het gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Inlichtingen via e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.


5. Analytics-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, sub a, DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) worden verzameld voor Google en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website:Disable Google Analytics

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Orderverwerking

Wij hebben een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Bewaringstermijn

Gegevens die op gebruikers- en evenementniveau bij Google zijn opgeslagen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense.

Wij gebruiken Google AdSense in de “niet-gepersonaliseerde” modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt om de advertenties te selecteren. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Om meer te leren over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense, zie: https://support.google.com/adsense/answer/9007336

Houd er rekening mee dat cookies ook kunnen worden opgeslagen bij gebruik van Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat onder het Privacy Shield is gecertificeerd, stemt ermee in zich aan deze gegevensbeschermingsnormen te houden.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en meld u aan: https://adssettings.google.com/authenticated

Voor meer informatie over Google’s advertentietechnologieën, klik hier:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google Ads en Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kan Google Analytics Remarketing worden gebruikt in combinatie met Google Ads en Google DoubleClick cross-device functies.

Met deze functie kunnen met Google Analytics Remarketing gecreëerde doelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverstijgende functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc)

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geserveerd op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen kunnen worden geserveerd op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertentietargeting.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting op meerdere apparaten door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of intrekken bij Google (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Voor meer informatie en het privacybeleid verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Deze website maakt gebruik van Google Ads.

In het kader van Google Ads maken wij gebruik van de zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd op de websites van klanten van Google Ads. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U zult dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van “conversiecookies” en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, sub a, DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google Ads en Google conversion tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, alsmede het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


6. nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief distributielijst, zal uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-US Privacy Shield”.

MailChimp stelt ons in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door MailChimp.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief distributielijst, zal uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/

Overeenkomst tot het aangaan van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.


7. Plugins en gereedschappen

OpenStreetMap

Wij gebruiken de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM). De verstrekker is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waarop OpenStreetMap is opgenomen, wordt onder meer uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op die website doorgegeven aan OSMF. OpenStreetMap kan voor dit doel cookies in uw browser opslaan. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Verder kan uw locatie worden geregistreerd als u dit hebt toegestaan in de instellingen van uw apparaat – bijv. op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Zie voor details het privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.


8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Data transmissie bij het sluiten van een contract voor online shops, dealers en goederen verzending

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract, zoals aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betaling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, zoals aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De grondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.