Goodwill annuleringsvoorwaarden

Vergelijk bij ons online een parkeerplaats of een hotel incl. parkeerplaats bij de luchthaven en bespaar.

Parkeren op de luchthaven, parkeren in de stad en meer sinds 2008
AMS
AMS
SSL - Beveiligde verbinding
Betalingswijzen

Uw cookie-instellingen:

Cookie Einstellungen ändern

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u onderaan deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s verwijzen wij u naar de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

DomainFactory
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Duitsland

Orderverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op Internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen.

Notitie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Webmobilisten GmbH
Am Hausacker 7
85461 Bockhorn

Telefoon: +49 (0)89 12 22 30 6-30
E-mail: info@webmobilisten.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Bewaringstermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Note over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die in de VS of andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar krachtens artikel 21, lid 2, van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde het recht, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, om gratis informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Contradictie tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de Borlabs-cookieprovider.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie kunt u vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van Borlabs Cookie Consent Technology vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang zoekende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Inlichtingen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw inlichtingen met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens combineren in een profiel dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn of haar eindapparaat.

Daarnaast kan Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics maakt ook gebruik van een verscheidenheid aan modellering benaderingen om de verzamelde gegevens te vergroten en maakt gebruik van machine learning technologieën in haar data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologie om ons te helpen uw gedrag te begrijpen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Contractverwerking

Wij hebben met Google een contract gesloten voor contractverwerking en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Duur van de opslag

Gegevens die door Google op gebruikers- en evenementniveau zijn opgeslagen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn dienstverlenende producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de “niet-gepersonaliseerde” modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt om de advertenties te selecteren. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U kunt meer te weten komen over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Let op: cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaat fingerprinting) kunnen ook worden gebruikt bij gebruik van Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan.

Het gebruik van AdSense is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en meld u aan: https://adssettings.google.com/authenticated.

Voor meer informatie over de reclametechnologieën van Google, klik hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Plugins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video’s van YouTube. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de modus voor verbeterde gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Op die manier brengt YouTube een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk – ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaat fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

In voorkomend geval kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube kunt u terecht in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Wij gebruiken de kaartendienst OpenStreetMap (OSM). De provider is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waarop OpenStreetMap is geïntegreerd, worden uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website doorgestuurd naar OSMF. OpenStreetMap kan voor dit doel cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Daarnaast kan uw locatie worden vastgelegd indien u dit heeft toegestaan in de instellingen van uw apparaat, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Details zijn te vinden in het privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die wij op de website aangeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

7. Online marketing en affiliate programma’s

Affiliateprogramma’s op deze website

De beheerder van de website neemt deel aan affiliate partnerprogramma’s. Als u klikt op een advertentie op onze website die deelneemt aan het affiliateprogramma en vervolgens een transactie verricht (bijv. een aankoop), ontvangen wij hiervoor een vergoeding van onze affiliatepartners. Daartoe is het noodzakelijk dat onze affiliate partners u kunnen identificeren en kunnen traceren dat u via de bij ons geplaatste advertentie bij het betreffende product bent gekomen en dat u de vooraf bepaalde transactie hebt uitgevoerd. Voor dit doel gebruiken onze partners cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdruk van apparaten)

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de correcte berekening van zijn affiliatevergoeding. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Wij nemen deel aan de volgende affiliate programma’s:

Amazon Affiliate Programma

Provider is Amazon Europe Core S.à.r.l. Zie voor details het privacybeleid van Amazon op: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

AWIN

De exploitant van het affiliatenetwerk is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna: “AWIN”). Wij zijn samen met AWIN en eventueel met de adverteerder verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van het affiliate-programma. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u als betrokkene met uw verzoek terecht bij elk van de verantwoordelijken voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking met wie het eerst contact wordt opgenomen, beantwoordt uw verzoek. Elke voor de verwerking verantwoordelijke houdt zelfstandig informatie bij over gegevensbescherming overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 26 van de GDPR en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en de andere GDPR-voorschriften in zijn bedrijf na te leven. De gezamenlijke verwerkingsovereenkomst is beschikbaar in AWIN’s AV onder de volgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/EN+Uitgever+Terms+GDPR+Annex.pdf.